Dashavtar - Os dez avatares de Vishnu

dashavatar-vishnu-encarnacoes
Os dez avatares de Vishnu (dashavtar)

* 1 Matsya (Peixe)
* 2 Kurma (Tartaruga)
* 3 Varaha (Javali)
* 4 Narsinha/Nrusinha (The man-lion)
* 5 Vaman (Gnomo)
* 6 Parshuram
* 7 Rama
* 8 Krushna
* 9 Buddha
* 10 Kalki

dashavatar-vishnu-encarnacoesImprimir  

Artigos Relacionados

Ganesha

Shiva

RADHARANI

Krishna

Lakshmi

Shiva