Gajananam - Ganesha

Gajaananam bhoodha ghanaathi sevitham


kabhitha jamboo palasara pakshitham

umaasutham sokha vinaasakaranam

namaami vigneswara paadha pankajam

Mantra Ôm Shiva Ôm Shaktí

X